Yaml là gì

1. YAML tệp tin là gì?

YAML (YAML Ain’t Markup Language) là 1 trong lại ngữ điệu tựa như JSON có thiết kế với mục tiêu để bạn với sản phẩm công nghệ cùng phát âm được.

Ví dụ:

message: Hellomenus: - title: Home name: Home path: / - title: Login name: Login path: /loginYAML tệp tin thường xuyên được sử dụng để làm các tệp tin cấu hình (config), lưu lại giá trị… Nhìn thông thường mục tiêu của tệp tin YAML giống như cùng với file .properties

2. File YAML trong Spring Boot.

Trong Spring Boot tệp tin YAML (.yml) được sử dụng để triển khai file config (tương đươn với file .properties).

Ta rất có thể sử dụng tệp tin YAML hoặc file Properties hoặc phối hợp cả 2. (Xem lại: Đọc tệp tin .properties với Spring Boot)

Việc phát âm file YAML vào Spring Boot giống như với Việc gọi tệp tin Properties. Chúng ta cũng thực hiện các annotation


Bạn đang xem: Yaml là gì

Value, 
ConfigurationProperties

Ví dụ gọi file YAML:

*

File yaml:

package christmasloaded.com.springboothello.bean;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import javax.validation.constraints.NotEmpty;import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;import org.springframework.stereotype.Component;import org.springframework.validation.annotation.Validated;
Component
ConfigurationProperties
Validatedpublic class GlobalConfig


Xem thêm: Đau Bụng Ở Vùng Xung Quanh Rốn Ở Trẻ Có Thể Là Dấu Hiệu Của Vấn Đề Gì?

NotEmpty private String name; private String website; private String facebook; private List menus = new ArrayList(); // getter - setterpackage christmasloaded.com.springboothello.bean;public class Menu private String name; private String path; private String title;
Override public String toString() return "Menu" + "name="" + name + """ + ", path="" + path + """ + ", title="" + title + """ + ""; // getter - setterFile Controller:

package christmasloaded.com.springboothello.controller;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.ui.Model;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import christmasloaded.com.springboothello.bean.GlobalConfig;
Controllerpublic class BaseController
Autowired private GlobalConfig globalConfig;


Xem thêm: Mặc Áo Vest Nam Thế Nào Cho Đẹp, Mặc Vest Nam Đẹp Chuẩn Phong Cách Ý

Value("$message") private String message;
RequestMapping("/") public String index(Model model) Mã Sản Phẩm.addAttribute("name", globalConfig.getName()); model.addAttribute("website", globalConfig.getWebsite()); mã sản phẩm.addAttribute("facebook", globalConfig.getFacebook()); Model.addAttribute("message", message); model.addAttribute("menus", globalConfig.getMenus()); return "index"; File view:


Chuyên mục: Hỏi Đáp