TRIẾT LÝ TIẾNG ANH LÀ GÌ

⛱️ Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

⛱️ Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.