Thực Tập Sinh Trong Tiếng Anh Là Gì

Thực tập sinch giờ anh là gì? quá trình thực tập tuyệt địa chỉ, dịp, tuyển chọn dụng thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì sẽ tiến hành christmasloaded.com câu trả lời cho mình vào nội dung bài viết. 

*


Thực tâp sinc là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinc là bạn sẵn sàng ra trường với đã học tập Việc trên một cửa hàng bao gồm tuyển dụng địa chỉ thực tập. Quá trình thực tập là được huấn luyện và giảng dạy cũng như giảng dạy về quá trình new.

Xem thêm: Thế Nào Là Font-Stack? What Is A Font Stack And How Are They Used

Thực tập sinch không hẳn là nhân viên cấp dưới chấp nhận của người sử dụng.

Thực tập sinh giờ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của mình.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng nói chuyện cùng với thực tập sinch như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinch cũng rất có thể viết ra bạn dạng báo cáo kia.)

VD : The tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming party for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là buổi tiệc mừng đón các thực tập sinc bắt đầu.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission Gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi mong chờ sự kêu gọi đi truyền đạo của chính mình, tôi làm việc cùng với tư cách là một thực tập sinch trên Hà Nội.)

Từ vựng liên quan địa điểm tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa, cuộc gặp gỡ mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter fan tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player bạn hữu, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu lộ công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác đến ai, đơn vị nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan lại trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually sau cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit bạn phù hợp
Undertake chào đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với nội dung bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì trong tiếng anh?, địa điểm tiếng anh là gì? với sẽ giúp các bạn bao gồm thêm một vài từ vựng về thành phần tuyển dụng để phục vụ mang đến quá trình học hành là thao tác của mình!