Resurrection là gì

(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.

Bạn đang xem: Resurrection là gì


(Xuất Ê-díp-đánh Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho thấy thêm Ngài có ý muốn chữa lành loại fan ngoài “các sản phẩm công nghệ tật-bịnh”, thậm chí là làm người bị tiêu diệt sinh sống lại.
62 And arighteousness will I skết thúc down out of heaven; and truth will I skết thúc forth out of the earth, to bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, & also the resurrection of all men; & righteousness & truth will I cause to sweep the earth as with a flood, lớn dgather out mine elect from the four quarters of the earth, unto a place which I shall prepare, an Holy City, that my people may gird up their loins, và be looking forth for the time of my coming; for there shall be my tabernacle, & it shall be called eZion, a fNew Jerusalem.
62 Và ta đã gởi asự tức thì chính từ bên trên ttách xuống; với ta đang gởi blẽ thật mang lại ctrần thế, nhằm dlàm chứng mang lại Con Độc Sinch của ta; esự phục sinch của fan từ bỏ cõi chết, buộc phải, cùng luôn luôn cả sự phục sinch của toàn bộ số đông người; với ta sẽ khiến cho sự tức thì bao gồm với lẽ thiệt quét qua thế gian nhỏng một trận lụt, để fquy tụ dân chọn lọc của ta, tự tư phương thơm ttránh của trần thế, vào một vị trí mà ta vẫn chuẩn bị, sẽ là TP Thánh, ngõ hầu dân của ta rất có thể thắt lưng mình, và chờ đợi ngày ta đến; bởi vì chỗ này sẽ là đền tạm bợ của ta, với nó sẽ được điện thoại tư vấn là Si Ôn, một gTân Giê Ru Sa Lem.
Đức Giê-hô-va cảm giác thế làm sao về vấn đề làm fan sống mái lại, với làm sao chúng ta biết được cảm giác của Ngài?
(John 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) In a touching way, it also reveals the willingness and desire of Jehovah và his Son to lớn perform the resurrection.
Câu cthị xã cảm cồn này cũng cho thấy Đức Giê-hô-va cùng Con ngài sẵn lòng và ước muốn có tác dụng tín đồ sống mái lại.
(John 3:36; Hebrews 5:9) If because of weakness they commit a serious sin, then they have a helper, or comforter, in the resurrected Lord Jesus Christ.
(Giăng 3:36; Hê-bơ-rơ 5:9). Nếu chúng ta phạm một tội nặng nề bởi vì yếu đuối, chúng ta gồm đấng giúp đỡ giỏi đấng yên ủi là Chúa Giê-su Christ được sinh sống lại (I Giăng 2:1, 2).
The main villains are the Four Devas, a demonic society attempting to lớn resurrect Angra for world domination.
Nhân đồ vật phản diện đó là Four Devas, một thủ lĩnh của một tổ chức quỷ dữ cố gắng hồi sinh Angra để giai cấp thế giới.
34 Jesus said lớn them: “The children of this system of things* marry and are given in marriage, 35 but those who have sầu been counted worthy of gaining that system of things & the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage.
34 Chúa Giê-su trả lời: “Con cái đời* này cưới vợ gả ông chồng, 35 nhưng lại những người được xem như là xứng danh được sinh sống lại với hưởng trọn sự sống vào đời* bắt đầu sẽ không còn cưới vợ gả ck.
These too are in God’s memory and thus will be resurrected, for the Bible promises: “There is going lớn be a resurrection of both the righteous and the unrighteous.”—Acts 24:15.
Những người này cũng bên trong trí tuệ của Đức Chúa Ttách và vì vậy sẽ tiến hành sống lại, bởi vì Kinh-thánh nói: “Sẽ có cuộc sống lại của fan công-bình với ko công-bình” (Công-vụ các Sứ-vật 24:15).
(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, lớn human perfection, with the prospect of living forever in happiness on a Paradise earth.

Xem thêm: Unit 6: 7 Kênh Phân Phối Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ Marketing Bằng Tiếng Anh Nên Biết


Với tứ bí quyết là Thầy Tế-lễ Thượng-phđộ ẩm của Đức Chúa Ttách trên ttránh, Giê-su sẽ áp-dụng câu hỏi ngài hy-sinc mạng sống trọn vẹn của chính mình bên trên khu đất nhằm để cho toàn bộ những người vâng lời, trong các số ấy tất cả mặt hàng tỷ người chết được sống lại, phục-hồi lại được sự hoàn toàn cùng với triển-vọng được sống đời đời trong hạnh-phúc khu vực địa-đường.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus lớn heaven, Jehovah gave all humans who exercise faith in Jesus the opportunity lớn live sầu forever.
Sự sinh sống của Chúa Giê-su quý hiếm đến hơn cả sau khi Đức Giê-hô-va làm đến Chúa Giê-su sinh sống lại ngơi nghỉ bên trên ttránh, Đức Giê-hô-va đã ban đến rất nhiều ai biểu thị đức tin nơi Chúa Giê-su cơ hội sống đời đời.
(Matthew 25:40) When Jesus appeared lớn Mary Magdalene on his resurrection day, he spoke of his spiritual brothers when he said to her: “Be on your way to my brothers.”
Khi Giê-su chỉ ra thuộc Ma-ri Ma-đơ-len vào ngày ngài sống lại, ngài nói tới những anh em linh nghiệm của ngài.
What will they vày there with Jesus?— The Bible says that his disciples who have a part in “the first resurrection” will live in heaven and rule over the earth “as kings with hyên for the thousvà years.” —Revelation 5:10; 20:6; 2 Timothy 2:12.
Họ đang làm những gì cùng với Chúa Giê-su sinh hoạt bên trên đó?— Kinh Thánh bảo rằng đều đồ đệ dự phía bên trong “sự sống lại thứ nhất” sẽ sinh sống trên ttách cùng giai cấp phương diện khu đất “cùng với Ngài trong một nngớ ngẩn năm”.—Khải-huyền 5:10; 20:6; 2 Ti-mô-thê 2:12.
In North America, the film was released alongside Split, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone và the wide expansion of 20th Century Women, and was expected to gross $16–đôi mươi million from about 3,651 theaters in its opening weekover.
Tại Thị Phần Bắc Mỹ, tập phim được desgin ở bên cạnh Tách biệt, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone cùng tuần chiếu mở rộng của 20th Century Women với dự loài kiến sẽ tiếp thu 16 tới 20 triệu USD từ khoảng chừng 3.651 rạp phyên ổn vào tuần đầu công chiếu.
The apostle Paul wrote of the resurrection of “those who belong to the Christ” as occurring “during his presence.”
Sđọng vật Phao-lô viết về việc sống lại của “những người dân nằm trong Đấng Christ” đang xẩy ra vào “kỳ hiện diện của ngài”.
The holy scriptures contain no proclamation more relevant, no responsibility more binding, no instruction more direct than the injunction given by the resurrected Lord as He appeared in Galilee to lớn the eleven disciples.
Thánh thư ko đánh dấu một lời tulặng cha như thế nào quan trọng bởi, một trách nát nhiệm như thế nào ràng buộc bởi, lời chỉ dẫn làm sao trực tiếp bằng lệnh truyền vày Chúa phục sinh giới thiệu lúc Ngài hiện tại đến sống Ga Li Lê thuộc mười một đồ đệ.
5 Before ascending lớn heaven, the resurrected Jesus Christ appeared to lớn his disciples và assigned them an important work.
5 Sau Lúc được sinh sống lại, Chúa Giê-su đang hiện ra cùng với các môn sinh với giao mang lại chúng ta một công việc quan trọng đặc biệt, rồi ngài lên trời.
We can have sầu the happy hope of even seeing our deceased relatives and loved ones again when, through the resurrection, death is defeated. —1 Thessalonians 4:13; Luke 23:43.

Xem thêm: Visual Merchandising Là Gì ? Talkshow Visual Merchandising


Chúng ta cũng hoàn toàn có thể nuôi hy vọng tuyệt diệu là gặp gỡ lại những người dân thân thiện đã hết, Khi bọn họ được sống lại, cùng sự bị tiêu diệt có khả năng sẽ bị vượt qua (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13; Lu-ca 23:43).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Hỏi Đáp