Resonate là gì

The 2:3 resonance between the two bodies is highly stable, and has been preserved over millions of years.

Bạn đang xem: Resonate là gì


"Eastern ideas about the universal coherence, the unity of everything in the world, & the cyclic flowing inlớn each other of Non-Being and Being (unmanifested và manifested) can resonate with the synergetic models...
"Phương thơm Đông có ý tưởng về sự gắn kết, thống nhất của toàn bộ đầy đủ sản phẩm trên nhân loại, và những vòng xoáy tuần hoàn Không-hiện tại và Có-Ẩn (không được chứng thực cùng thể hiện) có thể cộng hưởng với các mô hình hòa hợp lực ...
She believes that truth resonates with all people, & that we can all feel the Spirit through the teachings of our leaders.
Chị tin tưởng rằng lẽ thật được vang cho với đa số tín đồ, với rằng chúng ta đa số có thể cảm giác được Thánh Linch qua mọi điều huấn luyện và giảng dạy của các vị chỉ huy của chúng ta.
We started by organizing image acquisition from magnetic resonance and CT imaging machines, from which to make a Model of the patient"s aorta.
Chúng tôi bước đầu bởi vấn đề thu xếp những hình hình ảnh nhặt nhạnh từ bỏ các thứ chụp cộng hưởng từ bỏ. và sản phẩm chụp CT ( giảm lớp ) từ bỏ kia có tác dụng thành một mô hình rượu cồn mạch nhà của người bị bệnh.
My guess is that some great simplifications of what I"m doing may actually have sầu considerable resonance with what"s been done in string theory, but that"s a complicated math thing that I don"t yet know how it"s going to work out.
Tôi cho rằng với cùng một ít sự dễ dàng và đơn giản hóa phần đa gì tôi sẽ làm hoàn toàn có thể sẽ sở hữu được phần như thế nào cộng tận hưởng cùng với những gì đang được gia công với tmáu dây, dẫu vậy kia là 1 thiết bị phức tạp liên quan cho tân oán mà tôi ngần ngừ nó sẽ thế nào nữa.
It is generally considered an inductively withdrawing group (-I), because of the higher electronegativity of sp2 carbon atoms, & a resonance donating group (+M), due khổng lồ the ability of its π system khổng lồ donate electron mật độ trùng lặp từ khóa when conjugation is possible.
Nhóm này hay được coi là một tổ hút ít quy hấp thụ (-I), vì chưng tính âm điện to hơn của các nguyên ổn tử carbon sp2, cùng một tổ mang đến năng lượng điện tử cộng hưởng (+M), bởi vì năng lực của khối hệ thống π mang đến mật độ năng lượng điện tử khi gồm sự liên hợp.
A past 3:1 orbital resonance between Mirandomain authority và Umbriel and a past 4:1 resonance between Ariel and Titania are thought lớn be responsible for the heating that caused substantial endogenic activity on Mirandomain authority & Ariel.
Các bên thiên văn nhận định rằng gồm một hành trình cùng hưởng 3:một trong các thừa khứ thân Miranda cùng Umbriel và một hành trình cùng hưởng không giống 4:1 thân Ariel với Titania có thể tương xứng cho vận động năng lượng nội sinh vạc ra nhiệt của Mirandomain authority với Ariel.
Two portals that have all eight resonators deployed và are controlled by the same faction can be linked by a player from that faction who stands within range of one & has a portal key for the other.
Hai cánh cổng có không thiếu tám sản phẩm cùng hưởng và được tinh chỉnh bởi vì cùng một phe rất có thể được liên kết với nhau bởi một fan đùa từ bỏ phe đó đang nghỉ ngơi trong vòng của một cổng với bao gồm một loại khóa cổng - Portal Key, nhận ra qua bài toán hack một cánh cổng.
The conversion of the Bulgarians, Serbs & Rus" to lớn Orthodox Christianity drew the religious maps of Europe which still resonates today.
Người Bulgaria, Serbia và Rus sẽ cải sang Chính thống giáo, làm chuyển đổi vĩnh viến bản vật dụng tôn giáo nghỉ ngơi châu Âu tạo nhiều hình ảnh hưởng cho tới ngày nay.
The tương tác Gọi is easily confused with that of the weka (Gallirallus australis), but is generally more resonant and deeper.
Tiếng kêu liên hệ của bọn chúng dễ dẫn đến nhầm lẫn cùng với loài chyên Weka (Gallirallus australis), nhưng mà nói tầm thường là tất cả tính cộng hưởng cùng vang hơn.
It was that the Nobel Prize was the tombstone on all great work, & it resonated because I had won 35 out of 36 contests that I"d entered over 11 years, and it made me bananas.

Xem thêm: 6826 Sơn Phủ Fluorocarbon Là Gì ? Nghĩa Của Từ Fluorocarbons Trong Tiếng Việt


Nó là về giải Nobel là bia tuyển mộ mang lại các công trình xây dựng to đùng, cùng nó gồm lý vị tôi sẽ chiến hạ 35/ 36 cuộc thi mà lại tôi từng tmê say gia vào hơn 1một năm. Và nó khiến tôi thấy ngốc nnơi bắt đầu.
TESS vẫn quỹ đạo Trái đất nhì lần trong thời gian Mặt trăng xoay quanh một lần, cùng hưởng 2: 1 với Mặt trăng.
Other gaps arise from resonances between the orbital period of particles in the gap và that of a more massive moon further out; Mimas maintains the Cassini Division in this manner.
Những khoảng chừng hở khác bắt đầu từ sự cùng hưởng thân chu kỳ luân hồi tiến trình của các hạt trong vòng hsinh hoạt cùng với mọi vệ tinch to hơn sống mặt ngoài; Mimas duy trì Ranh giới Cassini theo cách này.
In astronomy, the plutinos are a dynamical group of trans-Neptunian objects in the outermost region of the Solar System that orbit in 2:3 mean-motion resonance with Neptune.
Trong thiên văn uống học tập, plutino là 1 trong nhóm đụng học các Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương làm việc vùng xung quanh cùng của Hệ Mặt Trời mà lại gồm tiến trình cộng hưởng chuyển động mức độ vừa phải 2:3 với Sao Hải Vương.
The orbit of Prometheus appears to be chaotic, due to lớn a series of four 121:118 mean-motion resonances with Pandora.
Quỹ đạo của vệ tinc Prometheus có vẻ như lộn xộn, vì chưng là công dụng của một chuỗi tất cả 4 cùng hưởng vận động những 121:118 cùng với vệ tinch Pandora.
Although his research focused on optics, in particular, lasers and their use in spectroscopy, he also pursued investigations in the areas of superconductivity and nuclear resonance.
Mặc cho dù phân tích của ông triệu tập vào quang quẻ học, đặc biệt là laser và việc áp dụng chúng trong quang đãng phổ, ông cũng theo xua các cuộc điều tra trong các nghành về tính chất khôn xiết dẫn và cùng hưởng hạt nhân.
Opening the mouth a little more than feels comfortable at first will naturally increase the volume and resonance of the voice.
Aromatic compounds are more stable than theoretically predicted using hydrogenation data of simple alkenes; the additional stability is due khổng lồ the delocalized cloud of electrons, called resonance energy.
Các hòa hợp chất thơm có độ ổn định cao hơn đối với dự đoán thù lý thuyết bằng những tài liệu hiđrô hóa anken; độ ổn định"dư thừa" này là do các đám mây phi toàn thể cất các electron, được Hotline là năng lượng cùng hưởng.
John was duly executed, but his claims resonated with those criticising Edward for his lack of regal behaviour và steady leadership.
John bị hành hình đúng vào khi, mà lại tuyên ổn bố của ông gây được tiếng vang béo đối với đa số ai chỉ trích Edward về Việc ông thiếu động tác vương vãi mang với tài năng lãnh đạo vững vàng.
Neil McCormichồng of The Daily Telegraph called the tuy nhiên a "quái vật Bond ballad", stating, "(The song) is very, very slow và surprisingly restrained, at times floating by on resonant piano notes, the fainthử nghiệm brush stroke of orchestra, with all the focus on Smith"s intense, tremulous vocal, rising with controlled pace & tension to an audacious chorus pay-off".
Neil McCormiông xã của The Daily Telegraph điện thoại tư vấn ca khúc là 1 "phiên bản ballad khổng lồ phệ của Bond", nêu rõ, "(Ca khúc) vô cùng, khôn cùng chậm chạp với bị ngăn uống cản một phương pháp xứng đáng kinh ngạc, trên các thời gian trồi lên trên mặt hồ hết nốt vang lại của piano, nét cọ mờ nphân tử của dàn nhạc, với toàn bộ sự tập trung vào giọng hát dữ dội, run run của Smith, tăng thêm cùng với vận tốc có kiểm soát điều hành và trsống cần căng thằng với cùng 1 điệp khúc táo bị cắn dở bạo trả lại vớ cả".
His past experimental work focused on using Nuclear Magnetic Resonance to lớn study the quantum properties of liquids & solids at extremely low temperatures.
Công trình phân tích của ông triệu tập vào việc thực hiện Cộng hưởng trường đoản cú phân tử nhân nhằm nghiên cứu những công dụng lượng tử của hóa học lỏng cùng chất rắn trong số ánh sáng rất thấp.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M