Political science là gì

Danh từ bỏ khoa học bao gồm trị (sự nghiên cứu và phân tích có đặc thù học thuật về thiết yếu quyền, về thiết chế (chính trị)) (như) politics
Dưới đây là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "political science", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y tế Anh - christmasloaded.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với tự political science, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ political science trong cỗ từ điển từ bỏ điển y học Anh - christmasloaded.comệt

1. We"re learning political science right now.

Bạn đang xem: Political science là gì

bọn họ đang học tập khoa học thiết yếu trị.

2. Koenders studied political science & international relations.

Koenders nghiên cứu và phân tích khoa học chủ yếu trị với quan hệ quốc tế.

3. Razzak of the political science department is rumored dead.

Razzak, khoa khoa học bao gồm trị theo lời đồn đã trở nên giết.

4. He studied law in Athens và political science in Berlin.

Ông học tập ngành lao lý tại Athens cùng Khoa học bao gồm trị ở Berlin.

5. In 1993, she gained her PhD in political science from Bradford University.

Năm 1993, bà đậu bằng tiến sỹ khoa học thiết yếu trị ở Đại học Bradford.

6. She studied political science and completed a three-month course in journalism.

Bà học tập ngành khoa học chính trị và ngừng bằng báo chí trong 3 tháng.

7. Political science these days, this is a picture of a spatial voting model.

Khoa học bao gồm trị ngày nay, đó là 1 trong bức tranh của mô hình bầu cử không gian.

8. He graduated cum laude from Claremont Mens College, California, in political science in 1972.

Ông xuất sắc nghiệp xuất sắc từ Claremont McKenna College, California, ngành Khoa học bao gồm trị năm 1972.

9. Why does everything from linguistics, lớn economics to, you know, political science use models?

Vậy thì, vì sao mọi đồ vật từ ngữ điệu học, gớm tế, khoa học chủ yếu trị, đều sử dụng mô hình?

10. He did his doctoral degree in political science from Yale University, United States in 1993.

Ông bao gồm bằng tiến sỹ về khoa học bao gồm trị từ bỏ Đại học Yale, Hoa Kỳ năm 1993.

11. In 1977, she obtained a tía in Political Science from Lewis University in Illinois, USA.

Năm 1977, bà lấy bằng Cử nhân Khoa học thiết yếu trị tại Đại học Lewis ở Illinois, Hoa Kỳ.

12. In 1882, the university had the department of political science and economics, law, & physical science.

những năm 1882, các trường đh có khoa khoa học thiết yếu trị với kinh tế, pháp luật, và kỹ thuật vật lý.

13. At Furman, Stubb studied political science & graduated with a Bachelor of Arts degree in 1993.

tại Furman, Stubb học tập khoa học bao gồm trị và giỏi nghiệp bằng cử nhân văn chương năm 1993.

14. From 1962, he taught in the political science department at the Massachusetts Institute of technology (MIT).

Xem thêm: Tại Sao Touchpad Không Sử Dụng Được ? Nguyên Nhân Cách Khắc Phục

từ thời điểm năm 1962, ông dạy tại ngành khoa học chủ yếu trị sinh hoạt christmasloaded.comện công nghệ Massachusetts (MIT).

15. “In it dwells not only history but anthropology, geography, theology, philosophy, political science, & tragic drama.”

Tác phẩm không chỉ là nói về lịch sử mà còn về nhân chủng học, địa lý, thần học, triết học, khoa học thiết yếu trị và những vở bi kịch”.

16. She was initially interested in drama and literature, but later turned her focus to lớn political science.

Ban đầu, cô suy xét kịch cùng văn học, nhưng tiếp đến tập trung vào khoa học chính trị.

17. In 1998, he earned a bachelor"s degree in political science from Binghamton University in Vestal, New York.

Năm 1998, anh đạt bằng cử nhân khoa học thiết yếu trị Đại học tập Binghamton tại Vestal, New York.

18. She studied economics và political science at the University of Amsterdam, graduating summa cum laude in 1993.

Cô theo học tài chính và khoa học thiết yếu trị trên Đại học Amsterdam, giỏi nghiệp summa cum laude trong thời điểm 1993.

19. In addition, the first applications of game theory to philosophy and political science occurred during this time.

tiếp tế đó, phần nhiều ứng dụng trước tiên của định hướng trò nghịch vào triết học và khoa học bao gồm trị ra mắt trong thời hạn này.

20. She graduated from Adelphi University in 1995 with a Bachelor’s degree in Political Science & a minor in French.

Bà xuất sắc nghiệp Đại học Adelphi năm 1995 với bằng Cử nhân Khoa học thiết yếu trị cùng ngành phụ (minor) giờ Pháp.

21. Goh won a scholarship which enabled him to lớn further his studies at the London School of Economics & Political Science (LSE).

Ngô Khánh Thụy giành được một học bổng góp ông có thể tiếp tục học hành tại Trường tài chính và Khoa học chính trị Luân Đôn (LSE).

22. Percentages of professors who identified as liberal ranged from 49% in business to over 80% in political science & the humanities.

phần trăm các giáo sư dấn mình gồm khynh hướng thoải mái là từ 49% trong chăm ngành marketing đến hơn 80% ngành khoa học chính trị với nhân văn.

23. She was raised in the Flores ward và enrolled in the Pontifical Catholic University of Argentina, earning a degree in Political Science.

Cô được nuôi dưỡng ở phường Flores và ghi danh vào Đại học đạo gia tô Pontifical của Argentina, lấy bằng về nghành nghề dịch vụ Khoa học chính trị.

24. He later studied letters & political science at the Institut Albert-le-Grand in Angers, receichristmasloaded.comng his bachelor"s degree with honors in 2009.

Sau đó, nỗ lực tử theo học văn chương cùng khoa học chủ yếu trị tại Institut Albert-le-Grand sống Angers, và nhận được bằng cử nhân vào khoảng thời gian 2009.

25. It is one of the most prestigious French universities, mainly in the areas of law, humanities, political science, social & natural sciences và economics.

Đây là một trong những trường đh danh tiếng tuyệt nhất của Pháp, chủ yếu trong các nghành luật, nhân văn, khoa học bao gồm trị, khoa học xã hội và kinh tế.

26. Gilbert earned a Bachelor of Arts degree in political science from thủ đô new york University in 1991, after which she worked as a cook, a bartender, a waitress, & a magazine employee.

Gilbert nhận bởi cử nhân về khoa học chính trị của Đại học thành phố new york năm 1991, tiếp nối bà đã làm đầu bếp, bồi bàn với làm nhân christmasloaded.comên cấp dưới cho tờ tạp chí.