Plunger là gì

a suction device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the end of a stiông xã, used to get rid of things that are blocking pipes


Bạn đang xem: Plunger là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


a device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the over of a stiông xã, used to lớn remove sầu substances blocking a pipe, esp. in a kitchen or bathroom
Unfortunately, many homeowners unknowingly use sink plungers as nhà vệ sinh plungers with sometimes lackluster effects.
They have the ability lớn walk up walls & other inclined surfaces due to their feet, which resemble plungers.
Lastly, pneumatic plungers catch the slowly descending gondola & allow it khổng lồ settle to lớn the tower base.
Undeterred again, he comes back with plungers on his feet, & starts running up the building after hyên.
The checkered tile covered walls are adorned with showerheads, while plungers hang from the ceiling along with fces-shaped lights.
The legs inside the tub sometimes have plungers at their base that grip the tub"s surface for stability.
Recent work, however, has led to the theory of canalithiasis34 in which calcium carbonate debris floats freely in the posterior canal & has a "plunger" effect when moved under gravity.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.


Xem thêm: Cách Căn Lề Trong Word 2007 Như Thế Nào, Group Tin Học

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Mua Que Thử Rụng Trứng Bán Ở Đâu Tốt Nhất Hiện Nay? Que Thử Rụng Trứng Ovutana

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp