Pathfinder là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ christmasloaded.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Pathfinder là gì

Under the new scheme, pathfinder authorities will be required khổng lồ make information about the localities & the standard allowances publicly available.
No decisions have sầu yet been taken about the location of the pathfinder areas, or on the timing of any further announcements.
Many delegates raised the problem of low demvà outside the pathfinder areas but within coalfield communities.
But the new technique—what is called the pathfinder technique—which was developed in 1942, has proved conclusively that it can-be done.
The pathfinder projects are progressing well & will be submitting outline business cases shortly for formal assessment.
The benefits khổng lồ the gainers in the pathfinder areas will depkết thúc on the local conditions in those authorities that volunteer lớn become pathfinders.
The pathfinder scheme đơn hàng with the failure of housing markets—market collapse in some areas—and we are putting £500 million inkhổng lồ renewing key areas in the north.
I am confident that the pathfinder schemes will result in new hospitals being built in the communities that need them.
An annual allocation of up to £200,000 is available khổng lồ tư vấn each of the two pathfinders for the following three years.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.


Xem thêm: Sữa Non Khi Mang Thai Như Thế Nào, Sữa Non Hình Thành Vào Tháng Mấy Của Thai Kỳ

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Mua Tượng Khỉ Tam Không Ở Đâu, Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Tượng Gỗ 3 Không

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp