Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì

Các nhiều người đang coi bài viết : Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì ở trong chủ thể Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy tuyệt góp mình 1 lượt thích hoặc tóm tắt bạn nha !!

Nếu nội dung bài viết – Nhập Sinc Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì – chưa được giỏi thì góp ý nhằm Canboxd cải thiện hơn nội dung bạn nha !

Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì

Nhập học giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu ngôi trường của sinh viên Khi trúng tuyển chọn vào những trường ĐH trải qua thẳng tuyệt trực tuyến.

Bạn đang xem: Nhập sinh tiếng anh là gì


Quý Khách sẽ xem: Nhập sinh giờ anh là gì

Nhập học giờ đồng hồ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được trường thông báo trước mang lại sinc viên Lúc nhập học tập.

Khi học sinh được trúng tuyển vào những trường học viên nguyện vọng. Các ngôi trường đại gọc đã đưa giấy báo trúng tuyển và ngày nhập học tập đến học sinh.

Từ vựng giờ Anh chủ đề giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.


*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ giáo dục.


READ Phủ Ceramic Là Gì - Phủ Bóng Xe Ô Tô Là Gì

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào sản xuất.

Pass /pæs /: Điểm vừa đủ.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm tương đối.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất nhan sắc.

Xem thêm:

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhì sinc.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

một vài mẫu câu giờ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 and 2006.

Do khả năng tiếp cận giáo dục tăng thêm, Phần Trăm nhập học tăng gấp hai từ năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 to năm ngoái.

Tỷ lệ nhập học tập các lớp giờ đồng hồ Trung ngơi nghỉ cung cấp ĐH đã tiếp tục tăng 51% từ năm 2002 mang đến năm năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ Anh là gì đượctổng đúng theo vày cô giáo trung tâm giờ Anh webgiaidap.com.

Chuyên ổn mục: Quý người sử dụng giờ anh là gì


READ Shop Drawing Là Gì - Bản Vẽ Vai Trò Của Shopdrawing

Các nhiều người đang xem : Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì | | christmasloaded.com

Nếu thấy tuyệt, góp bản thân nói qua nội dung bài viết : Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì bỏ không ít tín đồ được đón xem bạn nha !Mỗi lượt share bài biết Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì của chúng ta là đụng lực để team cải tiến và phát triển thêm các dự án nội dung bài viết chất lượng rộng https://christmasloaded.com/