Nghĩa Vụ Tiếng Anh Là Gì

Pháp hình thức được tạo thành với mục tiêu có tác dụng cho tất cả những người dân đều có quyền với nghĩa vụ của phiên bản thân. Vậy các bạn gồm biết “quyền và nghĩa vụ” vào giờ Anh là gì không? Hãy thuộc theo dõi và quan sát nội dung bài viết này của bọn chúng bản thân nhé!

 

1. Tổng phù hợp tự vựng tương quan đến “ quyền với nghĩa vụ” 

 

( hình ảnh về quyền với nghĩa vụ)

 

Từ vựngTiếng việt 

Rights & obligations 

/raɪts ænd ˌɒblɪˈgeɪʃənz/

Quyền với nghĩa vụ 

human right /ˈhjuːmən raɪt/

nhân quyền

international law /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl lɔː/

Luật quốc tế

eunique before the law /i(ː)ˈkwɒlɪti bɪˈfɔː ðə lɔː/

sự công bằng trước pháp luật

Authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/:

Ủy quyền.

Bạn đang xem: Nghĩa vụ tiếng anh là gì

Provisions applied /prəˈvɪʒ.ən əˈplaɪd/: 

Điều khoản vận dụng.

Legal benefit /ˈliː.ɡəl ˈben.ɪ.fɪt/: 

Lợi ích đúng theo pháp.

Responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/:

Trách nhiệm.

Take floor /teɪk flɔːr/: 

Phát biểu chủ ý.

Stipulate /ˈstɪp.jə.leɪt/: 

Quy định.

Xem thêm: Keo Dán B7000 Chính Hãng, Giảm Giá, Nên Mua Keo B7000 Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu

Provisions /prəˈvɪʒ.ən/: 

Điều khoản.

Contract /ˈkɒn.trækt/: 

Hợp đồng.

right lớn life /raɪt tuː laɪf/

Quyền sống

cultural / ˈKʌl.tʃ ə r. ə l /

Vnạp năng lượng hóa

convention / kənˈven.ʃ ə n /

Quy ước

customary / ˈKʌs.tə.m ə r.i /

Phong tục 

freedom / ˈFriː.dəm /

Tự do

ethnic / ˈEθ.nɪk /

dân tộc 

individual / ˌꞮn.dɪˈvɪdʒ.u.əl /

cá nhân

economic / iː.kəˈnɒm.ɪk /

Thuộc về gớm tế

respect / rɪˈspekt /

Sự tôn trọng

equal / ˈIː.kwəl /

Công bằng

determination / dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃ ə n /

Sự quyết tâm

legal / ˈLiː.ɡ ə l /

Hợp pháp

conference / ˈKɒn.f ə r. ə ns /

Hội nghị

security /sɪˈkjʊə.rə.ti/

Bảo vệ

civil / ˈSɪv. ə l /

Dân sự

crime / kraɪm /

Tội ác

liberty / ˈLɪb.ə.ti / 

Sự từ do 

court / kɔːt /

tòa án

education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/

giáo dục

responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/

Nhiệm vụ

citizenship /ˈsɪt.ɪ.zən.ʃɪp/

Quyền công dân

duty /ˈdʒuː.ti/

Nhiệm vụ

oath /əʊθ/

Tuyên thệ

allegiance /əˈliː.dʒəns/

Lòng trung thành

law /lɔː/

Luật 

government /ˈɡʌv.ən.mənt/

Chính quyền

jury /ˈdʒʊə.ri/

bồi thđộ ẩm đoàn

community /kəˈmjuː.nə.ti/

Cộng đồng

constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/

Tổ chức

court /kɔːt/

Tòa án

witness /ˈwɪt.nəs/

Nhân chứng

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/

Dân chủ

public policy /ˈpʌblɪk ˈpɒlɪsi/

Chính sách cùng đồng

Bill of Rights/ bɪl ɒv raɪts/

Tuim ngôn nhân quyền

due process of law

đúng quá trình của pháp luật

civil rights /ˈsɪvl raɪts/

quyền công dân

suffrage /ˈsʌf.rɪdʒ/

quyền bầu cử

jury duty /ˈʤʊəri ˈdjuːti/

nhiệm vụ pháp lý

Advisory Opinion

 /ədˈvaɪzəri əˈpɪnjən/

Ý kiến bốn vấn

terms và conditions 

/tɜːmz ænd kənˈdɪʃənz/

các lao lý cùng điều kiện

entitlements /ɪnˈtaɪ.təl.mənt/

Quyền lợi

grievances /ˈɡriː.vəns/

Bất bình

legally binding /ˈliːgəli ˈbaɪndɪŋ/

Ràng buộc về pháp lý

comply with

Tuân thủ

minimum wage legislation /ˈmɪnɪməm weɪʤ ˌlɛʤɪsˈleɪʃən/

luật pháp lương buổi tối thiểu

health và safety laws

 /hɛlθ ænd ˈseɪfti lɔːz/

phương tiện sức khỏe với an toàn

anti-discrimination /ˈænti-dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən/

kháng riêng biệt đối xử

Fair trial /feə ˈtraɪəl/

Xét xử công bằng

right lớn own property

quyền download tài sản

paying taxes /ˈpeɪɪŋ ˈtæksɪz/

nộp thuế

protests

Cuộc biểu tình

Protect

Bảo vệ 

 

(hình hình họa quyền và nghĩa vụ)

 

2. Ví dụ 

 

She is entitled to such indemnity.Cô ấy tất cả quyền được đền bù như thế. What are her rights in this agreement?Cô ấy tất cả quyền gì vào thỏa thuận hợp tác này? He has to lớn send money khổng lồ her parents every month.Anh ấy bắt buộc gửi tiền mang lại cha mẹ mỗi tháng. They had khổng lồ obey our teachers when we were students.Họ buộc phải nghe lời giáo viên Lúc họ còn là học viên. A right can be defined as an entitlement khổng lồ have or vì chưng somethingQuyền rất có thể được định nghĩa là quyền có hoặc làm cho điều gì đó An obligation can be defined as something that one must vì chưng because of a law, necessity or because it is their dutyNghĩa vụ rất có thể được tư tưởng là một chiếc gì này mà một người phải làm do pháp luật, sự quan trọng hoặc vị chính là nhiệm vụ của họ  Rights have sầu lớn be viewed as individual entitlements such as lifeCác quyền nên được coi như nhỏng các quyền cá thể, chẳng hạn như quyền sống

 

(hình ảnh quyền cùng nghĩa vụ)

 

Trên đó là tất cả phần nhiều tự vựng tương quan đến “ Quyền và nghĩa vụ”.

Chúc chúng ta tất cả một buổi học công dụng cùng hãy nhờ rằng quan sát và theo dõi đều bài viết về từ vựng của StudyTienghen tuông.vn nhé!