Intensive là gì

* tính từ - mạnh, có cường độ lớn - làm mạnh mẽ, làm sâu sắc - tập trung sâu =intensive sầu bombing + sự ném bom tập trung =intensive study + sự nghiên cứu sâu - (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều - (ngôn ngữ học) nhấn mạnh !intensive farming - rạm canh *Chulặng ngành khiếp tế -cường độ mạnh -mạnh *Chulặng ngành kỹ thuật -dồn dập -mạnh *Lĩnh vực: toán & tin -có chiều sâu -có cường độ lớn

Cụm Từ Liên Quan :
Bạn đang xem: Intensive là gì

capital - intensive //

*Capital - intensive sầu - (Econ) (ngành) dựa nhiều vào vốn, sử dụng nhiều vốn. + Một kỹ thuật đem tới A được coi là sử dụng nhiều vốn hơn so với kỹ thuật tương đương B nếu tỷ số vốn so với CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT khác của A lớn hơn B.


capital - intensive sầu economy //

*Capital - intensive economy - (Econ) Nền kinh tế dựa nhiều vào vốn. + Một nền ghê tế vào đó đa số các kỹ thuật sản xuất là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)


capital-intensive //

*capital-intensive sầu * tính từ - cần nhiều vốn, nhu cầu phải có vốn lớn *Chulặng ngành kinh tế -cần đầu bốn vốn lớn -tập trung nhiều vốn


capital-intensive sector //

*Capital-intensive sector - (Econ) Ngành bao gồm nhiều vốn + Một ngành ghê tế vào đó các kỹ thuật tạo thành chủ yếu BAO HÀM NHIỀU VỐN (Xem CAPITAL INTENSITY, CAPITAL INTENSIVE TECHNIQUES, APPROPRIATE TECHNOLOGY). *Chuyên ổn ngành khiếp tế -lĩnh vực tập trung nhiều vốn


capital-intensive sầu techniques //

*Capital-intensive techniques - (Econ) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn + Một phương thơm pháp tạo nên có tỷ trọng VỐN cao hơn bất cứ yếu tố đem tới nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION). *Chulặng ngành ghê tế -các kỹ thuật tập trung nhiều vốn


energy-intensive //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng *Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng


intensive agriculture //

*Chuim ngành ghê tế -nông nghiệp rạm canh -thâm nám canh *Chuim ngành kỹ thuật -thâm canh


intensive sầu care //

*intensive sầu care * danh từ - sự săn sóc nổi bật đối với những người bệnh nặng *Chulặng ngành kỹ thuật -quyên tâm dồn dập


intensive distribution //

*Chuyên ngành ghê tế -trưng bày tập trung -triển lẵm tập trung, thâm nhập
Xem thêm: Tiểu Sử Pewpew - Tiểu Sử, Tình Yêu Sự Nghiệp Của Streamer Pew Pew

intensive sầu margin //

*Intensive margin - (Econ) Giới hạn thâm canh. + Trường hợp giảm lơi tức vật chất đối với vốn và lao động Lúc đất đai là cố định.


intensiveness /in"tensivnis/

* danh từ - độ mạnh, sự có cường độ lớn, khả năng làm mạnh lên - tính mạnh liệt, tính sâu sắc - tính tập trung, tính sâu (nghiên cứu...) *Chuyên ổn ngành ghê tế -độ mạnh


labour intensive //

*Labour intensive sầu - (Econ) Sử dụng nhiều lao động, thâm dụng nhiều lao động.


research-intensive //

*Chuyên ổn ngành gớm tế -cần nhiều công tác nghiên cứu -sâu xa vào công việc điều nghiên -tập trung nhiều vào việc nghiên cứu


resource-intensive //

*Chulặng ngành tởm tế -cần tập trung -cần tập trung nhiều tài nguyên ổn -nhiều tài nguyên


zone of intensive sầu economic development //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vùng tiến nhanh ghê tế mạnh


capital intensive sầu company/industry //

*Chuyên ngành kinh tế -chủ thể nặng vốn -ngành công nghiệp nặng vốn


imr (intensive sầu mode recording) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh
Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Vé Xe Phương Trang, Mua Vé Phương Trang Ở Đâu, Vé Xe Phương Trang

intensive mode recording (imr) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên ổn Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary


Chuyên mục: Hỏi Đáp