Gopher là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ christmasloaded.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Gopher là gì

Gopher"s work thus suggests that training the control of attention may be an advantageous component in a training program in simultaneous interpreting.
Social workers are often in the role of gophers—intermediaries—and, as a result, they may take the blame when others fail khổng lồ deliver.
It provides a natural habitat for several species of birds và small animals, such as the gopher tortoise và indigo snake.
Shows have been highlighted by sunsets, eagles, seagulls, gophers, wind, light rain, và timely cloud breaks.
Although they have very effective digging claws, they prefer to lớn occupy dens that are made by gophers, wood rats, pocket gophers, striped skunks, or armadillos.
The longleaf pine ecosystem provides extreme conditions such as nutrient deprived soil & sandy sites for gophers habitation.
They have hard tough skin on their noses used to burrow into gopher holes & the burrows of other rodents.
The gopher tortoise reaches maturity at about 1015 years of age, when their shells are around 9 in long.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press giỏi của những bên cấp phép.
*Xem thêm: Đại Lý Cấp 2 Là Gì ? Các Loại Hình Đại Lý Và Đặc Điểm Của Chúng

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Phân Biệt Marketing Và Truyền Thông Marketing Là Gì ? Truyền Thông Marketing Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp