Gấu bắc cực tiếng anh là gì

On three of the four occasions when the ship encountered a polar bear, ivory gulls were also present.


Bạn đang xem: Gấu bắc cực tiếng anh là gì

Unpacking social learning in social-ecological systems: case studies of polar bear và narwhal management.
Similarly, ravens were known khổng lồ be very helpful for polar bear hunters who could benefit from their deceiving capacities.
They had the flesh of fish, birds, & polar bear to lớn eat, & had been able to lớn reserve some of the ship"s provisions for future needs.
The discussion of effects of the variability of sea ice và teleconnections on krill, blachồng guillemot, penguin, và polar bear populations will be of interest to all polar scientists.
One of the most thrilling incidents was a lion and a polar bear rolling about the floor like a large football.
Nothing could be easier khổng lồ find in thousands of miles of tundra where the only other warm presence is a polar bear & where there is nothing else metallic.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Chợ Mua Giỏ Mây Ở Đâu Tphcm, Mua Giỏ Mây Để Quần Áo Ở Đâu

a special day or period, usually in memory of a religious event, with its own social activities, food, or ceremonies

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Laptop Máy Trạm Workstation Là Gì Có Khác Gì So Với Máy Tính Thường?

*

#verifyErrors

message


Chuyên mục: Hỏi Đáp