Exert là gì

exert /ig"zə:t/* ngoại cồn từ- dùng, thực hiện (sức mạnh, ảnh hưởng...)=to exert oneself+ nỗ lực gắng, rán sức
Dưới đây là những mẫu câu tất cả chứa từ "exert", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - christmasloaded.comệt. Bạn có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với tự exert, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ exert trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - christmasloaded.comệt

1. You shouldn"t exert yourself.

Bạn đang xem: Exert là gì

người mẹ không được gia công christmasloaded.comệc thừa sức.

2. You must not exert Sun

mẹ không được gia công christmasloaded.comệc quá sức.

3. What power peer pressure can exert!

Áp lực của fan khác quả mạnh khỏe làm sao!

4. Why must we exert ourselves christmasloaded.comgorously now?

trên sao họ phải cố gắng hết sức bản thân ngay bây giờ?

5. “Exert yourselves christmasloaded.comgorously” implies struggling, extending ourselves.

“Hãy cầm sức” khái quát sự phấn đấu, nỗ lực hết mức độ mình.

6. Bởi vì all member countries exert equal influence ?

tất cả các non sông thành christmasloaded.comên rất nhiều có ảnh hưởng như nhau ?

7. Vì demons still exert influence over humans?

các quỉ sứ có còn gây ảnh hưởng trên loài bạn không?

8. Boston"s colleges và universities exert a significant impact on the regional economy.

những học christmasloaded.comện và đh tại Boston có tác động đáng nói tới kinh tế khu vực vực.

9. Indeed, sympathetic spectators can exert a positive influence on those in the race.

thật vậy, những người theo dõi ủng hộ có thể tác động tích cực đến các người trong cuộc đua.

10. The Sarawak government is popularly believed lớn exert its influence over the media.

cơ quan chính phủ Sarawak được nhìn nhận phổ biến chuyển là gây ảnh hưởng lên truyền thông.

11. The majority of them exert a strategic degree of influence as minor or secondary regional powers.

nhiều phần trong số bọn họ phát huy một mức độ tác động chiến lược như quyền lực khu vực bé dại hoặc trung cường.

12. Are you willing lớn exert yourself to lớn gain Jehovah’s favor, wrestling for it, as it were?

bạn có sẵn sàng chuẩn bị gắng mức độ hay vật dụng lộn theo nghĩa bóng để sở hữu được ân huệ của Đức Giê-hô-va không?

13. Final Question in Miss Earth 2006: "What effort must the country"s government exert khổng lồ stop global warming?"

câu hỏi trong phần thi ứng xử của hoa hậu Trái Đất 2006: "Chính lấp của mỗi quốc gia cần cố gắng thế nào để ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu?"

14. As a result, they have a negative christmasloaded.comew of their work and exert only enough initiative khổng lồ get by.

cố là họ bao gồm cái nhìn xấu đi về quá trình của mình cùng chỉ thao tác làm christmasloaded.comệc cầm chừng nhưng mà thôi.

15. To lớn this day, the ideas of Dutch colonial irrigation engineers continue lớn exert a strong influence over Indonesian design practices.

cho đến ngày nay, những ý tưởng phát minh của những kỹ sư thủy lợi thuộc địa Hà Lan vẫn liên tục gây ảnh hưởng mạnh trong thực tiễn xây dựng tại Indonesia.

16. Debased music; christmasloaded.comolent & immoral films, TV shows, & christmasloaded.comdeos; & pornography on the internet exert a devastating influence on the young.

Xem thêm: Học Nuôi Bọ Cánh Cứng Thường Sống Ở Đâu ? Bọ Cánh Cứng

Âm nhạc đồi trụy; phim ảnh, lịch trình truyền hình và christmasloaded.comdeo bạo đụng và vô luân; cùng với sự khiêu dâm trên internet gây tác động tai sợ đến fan trẻ.

17. On the shop floor, workers continued lớn directly bargain with low-level management over effort, wages & what "skill" they would exert.

bên trên tầng cửa ngõ hàng, công nhân tiếp tục mặc cả trực tiếp với christmasloaded.comệc làm chủ cấp rẻ về nỗ lực, tiền lương và "kỹ năng" họ đã làm.

18. Health workers believe the programme works because it does not exert a blunt prohibition on female genital mutilation , but offers an attractive alternative .

các nhân christmasloaded.comên y tế tin rằng chương trình sẽ có chức năng vì nó không giới thiệu lệnh cấm đối với hủ tục giảm âm đồ , nhưng cung ứng các phương án thay thế lôi cuốn .

19. Even after Rome later subdued Greece & stripped it of all political authority, Greek culture continued khổng lồ exert a strong influence on neighboring peoples.

Thậm chí sau này khi La Mã thắng lợi Hy Lạp với giành lấy mọi quyền năng chính trị, văn hóa truyền thống Hy Lạp vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ với phần nhiều nước xung quanh.

20. Typically phenol-containing molecules similar lớn BPA are known to exert weak estrogenic actichristmasloaded.comties, thus it is also considered an endocrine disrupter (ED) & estrogenic chemical.

thường thì các phân tử gồm chứa phenol giống như BPA theo luồng thông tin có sẵn là tạo ra các vận động estrogen yếu, cho nên nó cũng được xem như là chất gây xôn xao nội máu (ED) và hóa chất estrogen.

21. Some substances such as nitric oxide và glutamate are in fact essential for proper function of the body toàn thân and only exert neurotoxic effects at excessive concentrations.

một số trong những chất như oxit nitric với glutamate tất cả trong thực tế cần thiết cho chức năng phù hợp của khung hình và chỉ phát huy công dụng gây độc thần tởm ở nồng độ quá mức.

22. If so, you will become happy if you exert yourself khổng lồ find out the reason for these critical days và what the hope for the future is.

nếu có, các bạn sẽ sung sướng giả dụ bạn nỗ lực tìm hiểu nguyên do của thời kỳ cực nhọc khăn ngày nay và coi có mong muốn nào mang đến tương lai.

23. The raising of the flag said to the crew the following: "The fate of Imperial nhật bản hangs on this one battle; all hands will exert themselves and do their best."

Kéo cờ nói cùng với hải đoàn như sau: "Số phận của tôn thất Nhật bạn dạng đặt vào cuộc chiến này; phần nhiều cánh tay sẽ nỗ lực và làm hết sức mình."

24. Brother Barr urged: “I am sure you will agree that now is the time to (1) keep Jehovah first & foremost; (2) grow mighty; and (3) exert ourselves in doing Jehovah’s will.

Anh Barr khuyên: “Tôi chắc chắn là các các bạn sẽ đồng ý rằng hiện nay là lúc nhằm (1) duy trì Đức Giê-hô-va ở mặt hàng đầu, (2) dốc chí trượng phu mạnh bạo mẽ, với (3) gắng sức tuân theo ý mong mỏi Đức Giê-hô-va.

25. Winds at the surface are slow, mochristmasloaded.comng at a few kilometres per hour, but because of the high mật độ trùng lặp từ khóa of the atmosphere at the surface, they exert a significant amount of force against obstructions, and transport dust and small stones across the surface.

vận tốc gió gần bề mặt là thấp, thổi với gia tốc vài kilômét trên giờ, tuy vậy do mật độ khí quyển gần mặt phẳng cao, luồng gió ảnh hưởng một lực mập lên đầy đủ chướng ngại trang bị nó thổi qua, cùng vận chuyển vết mờ do bụi và đá nhỏ đi khắp mặt phẳng hành tinh.