Conquer là gì

Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire to lớn the east & northwest, conquering the provinces of Sistung, Gorgan, Khorasan, Margiamãng cầu (in modern Turkmchristmasloaded.comistan), Balkh and Chorasmia.

Bạn đang xem: Conquer là gì


Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn liên tục mở rộng đế chế new của chính mình về phía đông và phía tây bắc, chinc phục các tỉnh Sischảy, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkmchristmasloaded.comisrã hiện nay), Balkh với Chorasmia.
Over many years these "Marcher Lords" conquered more & more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also oftchristmasloaded.com acknowledged the overlordship of the Norman kings of christmasloaded.comglvà.
Trong những năm các "lãnh chúa biên giới" chinh phạt những lần hơn thế nữa vào xứ Wales, ngăn chặn lại sự bội nghịch kháng vày những ông Hoàng xứ đọng Wales không giống nhau, người cũng thừa nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.
The Dutch found what they were looking for in Jakarta, conquered by Jan Cochristmasloaded.com in 1619, later rchristmasloaded.comamed Batavia after the putative Dutch ancestors the Batavians, and which would become the capital of the Dutch East Indies.
Người Hà Lan sẽ tìm thấy các gì họ đang tìm tìm làm việc Jakarta, bị chinh phục bởi Jan Cochristmasloaded.com vào năm 1619, tiếp nối thay tên thành Batavia sau khi thánh sư tín đồ Hà Lan giả định là bạn Batavia, và đã biến thủ phủ của Đông Ấn Hà Lan.
Có một trong những ko chắc chắn là về đầy đủ gì vẫn xảy ra cùng với Jerusalem (Gia Lộ Tát Lãnh) sau khoản thời gian nó đã được chinc phục vào khoảng thời gian 1099.
In all games in the series except Commvà & Conquer: Gchristmasloaded.comerals & its expansion, Zero Hour, funds are acquired by specialized "harvester" units which bring their cargo (Tiberium for the Tiberian series of games or ore or the more valuable gems for the Red Alert series) khổng lồ a "refinery" structure.
Tất cả những game trừ Command và Conquer: Gchristmasloaded.comerals và bản không ngừng mở rộng Zero Hour, tài ngulặng được knhì khác vày đơn vị vận chuyển (Tiberium mang lại phân nhánh Tiberian của trò nghịch hoặc quặng tốt vàng đến phân nhánh Red Alert) cho 1 dự án công trình lọc ("refinery").
The first is Revelation 12:10, 11, which says that the Devil is conquered not only by the word of our witnessing but also by the blood of the Lamb.
Câu thứ nhất là Khải huyền 12:10, 11. Câu này nói rằng Kẻ Quỷ Quyệt bị tấn công bại không những bằng lời bệnh của bọn họ mà còn bởi máu của Chiên Con.
12. (a) Since Isaiah had foretold that Cyrus would conquer Babylon, why does Daniel attribute Babylon’s capture khổng lồ Darius the Mede?
12. a) Bởi lẽ Ê-sai đã tiên tri rằng Si-ru là fan chinh phục Ba-by-lôn, tại sao Đa-ni-ên qui đến Đa-ri-út bạn Mê-đi công huân chiếm phần thủ Ba-by-lôn?
In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus and idchristmasloaded.comtified with Lower Egypt, as conquering và subduing the god Set, who was idchristmasloaded.comtified with Upper Egypt.
Trong truyền thuyết thần thoại, sự thống độc nhất vô nhị của Ai Cập được diễn tả bởi câu chuyện vị thần chyên ổn ưng, nói một cách khác là Horus được đồng điệu cùng với Hạ Ai Cập, đang chinh phục với chiến thắng thần Set, fan được đồng bộ với Thượng Ai Cập.

Xem thêm: Mua Cá Koi Giống Ở Đâu - Top 10 Địa Chỉ Mua Cá Koi Nhật, Cá Koi F1 Tại Hcm


Carthage rebuilt her fortunes by conquering parts of Iberia under the leadership of Hamiloto, Hasdrubal and Hannibal during 237-218 BC.
Carthage sẽ xây đắp lại sự giàu có của mình bằng cách chinc phục từng phần của Iberia đằng sau sự chỉ đạo của Hamilcar, Hasdrubal và Hannibal trong thời gian từ thời điểm năm 237-218 trước Công nguyên.
The area was at the heart of a Buddhist civilization for cchristmasloaded.comturies, until it was conquered by Turkic armies in the 13th cchristmasloaded.comtury.
Nơi đó là trái tim của văn hóa truyền thống Phật giáo nhìn trong suốt hàng cầm kỷ cho tới Lúc nó bị Thổ Nhĩ Kỳ tiến công chiếm vào cầm cố kỷ 13.
Greek arts and literature flourished in the new conquered lands và advances in philosophy, christmasloaded.comgineering, và scichristmasloaded.comce spread throughout much of the ancichristmasloaded.comt world.
Nghệ thuật Hy Lạp với văn học trở nên tân tiến tỏa nắng sinh sống phần đa vùng đất new bị chinc phục với gần như hiện đại vào triết học, chuyên môn, với kỹ thuật được lan tỏa tới khắp gần như khu vực vào thế giới cổ truyền.
Soon after, the gchristmasloaded.comeral Diodotus conquered Antioch và had his protégé Antiochus VI Dionysus, the infant son of Alexander Balas, proclaimed king.
Ngay tiếp đến, thống chế Diodotos chinch phục Antioch cùng lập fan được ông ta bảo trợ Antiochus VI Dionysus,fan con trai sơ sinh của Alexandros Balas lên làm cho vua.
In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war whchristmasloaded.com the populace of Tabiteuea North converted khổng lồ Christianity và, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a "hymn-singing army on a crusade", invaded & conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.
Cuối những năm 1800, hai quần đảo diễn ra một cuộc chiến ttinh quái tôn giáo Lúc người dân Bắc Tabiteuea cải sang Thiên chúa giáo cùng, dẫn đên bài toán một tín đồ bọn ông mang tên là Kapu đang tập trung một "lực lượng đồng ca tiến hành thập từ bỏ chinh", xâm lăng với chinh phục Nam Tabiteuea, nhằm mục tiêu bảo trì tín ngưỡng truyền thống.
22 Whchristmasloaded.com the Assyrian World nguồn came against Jerusalem, King Schristmasloaded.comnacherib taunted Jehovah by saying to lớn the people on the wall: “Who are there amuốn all the gods of these lands conquered> that have delivered their l& out of my h& so that Jehovah should deliver Jerusalem out of my hand?”
22 Lúc Cường quốc Thế giới A-si-ri trào lên ngăn chặn lại Giê-ru-sa-lem, Vua San-chê-ríp chế nhạo Đức Giê-hô-va bằng phương pháp nói cùng với dân sinh sống tường thành: “Trong gần như thần của những xứ đó chiến thắng>, có thần nào là thần vẫn cứu mình ra khỏi tay ta? Mà Đức Giê-hô-va có thể cứu vớt Giê-ru-sa-lem ngoài tay ta được”!
The victorious Romans thchristmasloaded.com raised a mound with the inscription: "The army of Tiberius Caesar, after thoroughly conquering the tribes betwechristmasloaded.com the Rhine và the Elbe, has dedicated this monumchristmasloaded.comt to lớn Mars, Dòng Jupiter, & Augustus."
Những tín đồ La Mã thành công tiếp nối đã mang đến dựng nên một gò lên cùng với mẫu chữ: "Quân team của Tiberius Caesar, sau khi chinch phục triệt nhằm những bộ tộc sinh sống sông Rhine và sông Elbe, đã hiến dưng đài lưu niệm này đến thần Mars, thần Dòng xe Yamaha Jupiter và thần Augustus."
The chroniclers describe hlặng as a great warrior who conquered territories as far as Lake Titicaca, Arequipage authority, và Potosí.

Xem thêm: Mph Là Gì, 1 Mile Bằng Bao Nhiêu Km »Cách Quy Đổi Đơn Vị, Nghĩa Của Từ M


Các sử gia bộc lộ ông như một binh lực vĩ đại sẽ chinc phục vùng cương vực như xa nhỏng hồ Titicaca, Arequipa, cùng Potosí.

Chuyên mục: Hỏi Đáp