CLAMP LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Clamp là gì

*
*
*

clamp
*

clamp /klæmp/ danh từ gò (gạch để nung, đất, rơm...) ngoại hễ từ hóa học thành đống, xếp thành đống danh từ mẫu kẹp, bàn kẹp; mẫu giữ (nói chung) ngoại đụng từ cặp, chặt lại; kẹp chặt lại, cố định lại (thông tục) (+ down upon) kiểm soát chặt chẽ hơn (thông tục) (+ down) bức tốc (sự kiểm tra...)
cái ghimcái kẹp o vòng xiết, chiếc kẹp Cơ cấu cần sử dụng để giữ yên ổn một vật tạo chỗ. o bàn kẹp; chiếc móc § band clamp : vòn bít, đai nẹp § belt clamp : (cái) móc dây bình yên § bus bar clamp : (cái) kẹp thanh cài đặt § cable clamp : (cái) kẹp dây cáp sạc § casing clamp : vòn kẹp giữ ống chống § drilling clamp : dòng xiết (cần khoan) § drive clamps : những lớp xiết cần lái § external clamp : vành kẹp xiết ko kể (giữ cần ống khoan) § external line-up clamp : vành kẹp xiết kế bên (giữ cần ống khoan) § ground clamp : kẹp đầu giây tiếp đất § hose clamp : vành đỡ bộ truyền nhún nhường § internal clamp : vành kẹp xiết trong (giữ cần ống khoan) § internal line-up clamp : vành kẹp xiết trong (giữ cần ống khoan) § leak clamp : vòng khóa chống rò § line-up clamp : vòng xiết, mẫu kẹp § pipe clamp : dòng kẹp ống § pipeline clamp : vành khớp đường ống § ring clamp : kẹp vòng, khóa vòng § river clamp : khối dằn (làm cân nặng bằng khỏi chòng chành) § safety clamp : (cái) kẹp bình an § screw clamp : kẹp đinh ốc, kẹp đinh vít § terminal clamp : vòng tiếp nối, vòng ráp nối § tube clamp : cái kẹp ống § weight clamp : khối dằn (khỏi chòng chành) § welding clamp : vòng hàn § wire line clamp : dòng siết; dòng kẹp dây § clamp connection : sự nối chặt

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Pull And Bear Hà Nội Ở Đâu, Pull&Bear Việt Nam

*

*

*

clamp

Từ điển Collocation

clamp verb

ADV. firmly, tight/tightly | together Clamp the pieces of wood together while the glue sets.

PREP. around/round She clamped her arms around him. | on/onto He clamped his hand firmly onto Jack"s shoulder. | over A large hand clamped over her mouth. | khổng lồ The dog"s jaws werwe clamped to lớn his leg.

PHRASES clamped between your teeth He had a large cigar clamped between his teeth. | clamp shut His mouth clamped shut. PHRASAL VERBS clamp down

ADV. hard

PREP. on to clamp down hard on bullying

Từ điển WordNet


n.

v.

fasten or fix with a clamp

clamp the chair together until the glue has hardened

impose or inflict forcefully

The military government clamped a curfew onto the capital