Blessing Là Gì, Nghĩa Của Từ Blessing

kinh·gớm Tạ ơn·hạnh phúc·phúc lộc·phúc đức·phước lành·sự may mắn·phúc

*


At their altars we kneel before God, our Creator, & are given promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Blessing là gì, nghĩa của từ blessing


Chúng ta quỳ xuống tại bàn thờ cúng trong số khu nhà ở kia trước Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo của họ và được ban mang lại lời hứa hẹn về các phước lành ngôi trường cửu của Ngài.
4:4-6) Jehovah’s spirit and blessings are linked to the one association of brothers that God is using.
She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, & he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.
Chị khôn xiết gật đầu đồng ý với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va tạo cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
Nếu bọn họ tiếp tục sinh sống nhỏng bọn họ đang sống, thì phước lành đã làm được hứa hẹn tất cả được gia công tròn không?
Bless Jehovah, all you his works, in all places of his domination .” —Psalm 103:19-22.
Hỡi những công-Việc của Đức Giê-hô-va, vào phần đông khu vực nước Ngài , khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va!”—Thi-thiên 103:19-22.
And your friendship lớn even one new member may, in this life và in the next, cause hundreds or even thousands of their ancestors và their descendants khổng lồ gọi you blessed.
Và tình bạn của các anh mẹ dù chỉ so với một tín hữu bắt đầu cũng hoàn toàn có thể, trong cuộc sống đời thường này với vào cuộc sống thường ngày mai sau, khiến hằng trăm giỏi ngay cả hằng nngớ ngẩn tổ tông của mình với nhỏ con cháu của mình ngợi khen các anh người mẹ.
Isn’t it wonderful to know that we don’t have sầu to be perfect lớn experience the blessings và gifts of our Heavenly Father?
Là điều hoàn hảo nhằm biết rằng chúng ta không cần thiết phải hoàn hảo để sở hữu được những phước lành cùng ân tđọng của Cha Thiên Thượng.
The narrative is also of interest to lớn us because it highlights the blessings that come from obedience to the true God and the consequences of disobedience to lớn hlặng.

Xem thêm: Tại Sao Nói Lực Là 1 Đại Lượng Vectơ ? Tại Sao Nói Lực Là 1 Đại Lượng Vecter


Lời tường thuật cũng đáng đến họ chú ý bởi vì nêu nhảy rất nhiều ân phước đã đạt được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật với hậu quả thảm sợ khi bất tuân lệnh Ngài.
They would exalt Jehovah’s name more than ever before and would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến chuyển vắt đó lúc này hẳn đã làm rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây nhiều cùng ở đầu cuối vẫn dẫn mang đến ân phước cho tất cả các gia đình bên trên khu đất.
Đối cùng với tín thiết bị Đấng Christ, sự dưng mình cùng báp têm là mọi bước cần thiết để cảm nhận ân phước của Đức Giê-hô-va.
Jehovah promised Abraham: “By means of your seed all nations of the earth will certainly bless themselves.”
Đức Giê-hô-va hứa cùng với Áp-ra-ham: “Các dân thế-gian mọi đang dựa vào dòng-dõi ngươi mà được phước” (Sáng-nắm Ký 22:18).
Yes, he will bless you with many children*+ & with the produce of your soil, your grain, your new wine, your oil,+ the calves of your herds & the lambs of your flocks, in the land that he swore to lớn your forefathers to lớn give sầu khổng lồ you.
Thật cầm cố, ngài đang ban phước cho đồng đội có không ít con con cháu,+ dư dật thổ sản, ngũ cốc, rượu bắt đầu, dầu,+ trườn con cùng rán nhỏ trong bầy, tại xứ nhưng mà ngài sẽ thề cùng với tổ phụ bằng hữu rằng ngài đã ban mang đến đồng đội.
6 When the inhabitants of Sodom and Gomorrah showed themselves to lớn be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were enjoying at Jehovah’s h&, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
6 khi những người sinh sống thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ minh chứng bọn họ là đều kẻ sa đọa đầy tội ác vì lạm dụng ân phước mà người ta, là phần của mái ấm gia đình quả đât, thừa kế vào tay Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ sai khiến những người dân đó buộc phải bị diệt trừ.
Finally, after much prayer and effort on our part, the blessed day arrived when we were able lớn present ourselves for Christian baptism. —Read Colossians 1:9, 10.
Cuối cùng, sau rất nhiều lời cầu nguyện cùng nỗ lực cố gắng, ngày đặc trưng đã tới khi chúng ta có thể lấy lệ báp-têm của tín đồ gia dụng Đấng Christ.—Đọc Cô-lô-se 1:9, 10.